Proste metody, instrukcje krok po kroku, porady i filmy...

Regulamin Programu Partnerskiego

Właścicielem bloga jak-zrobic-strone.pl jest Krzysztof Wojteczko DIDWEAR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Rusałka 4B, NIP: 7123306728, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598679

Wyjaśnienia pojęć

Program partnerski – oznacza program świadczenia usług przez Partnera na rzecz JZS.

JZS – oznacza bloga/stronę jak-zrobic-strone.pl w tym spółkę DIDWEAR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Rusałka 4B, NIP: 7123306728, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598679

Partner – osoba lub podmiot gospodarczy, który poprzez swoje działania reklamowe zachęca inne osoby do dokonania zakupu na stronie JZS. W zamian za podejmowane działania skutkujące sprzedażą otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie określone w dalszej części regulaminu programu partnerskiego

Użytkownik – osoba, która na wskutek działań promocyjnych Partnera wejdzie na stronę JZS poprzez link partnerski zawierający unikalny identyfikator Partnera, co spowoduje utworzenie i oznaczenie tej osoby plikiem cookies jako osobę z polecenia Partnera.

Pliki cookies – niewielkie pliki zapisywane na komputerze internauty odwiedzającego stronę. Po wejściu na stronę JZS z linku zawierającego identyfikator Partnera plik cookie przechowuje identyfikator przez 30 dni, dzięki czemu złożone w tym czasie zamówienie zostanie potraktowane jako zamówienie z polecenia Partnera. Pliki te pozwalają także na analizę zachowań na stronie JZS.

Kreacja reklamowa – to kod html lub javascript, którego wstawienie na stronie Partnera opublikuje link tekstowy lub graficzny prowadzący do strony JZS zawierający identyfikator Partnera.

Kliknięcie – to świadome działanie osoby odwiedzającej stronę polegające na kliknięciu w link kreacji umieszczonej na stronie internetowej Partnera.

Konwersja – przez konwersje rozumiemy dokonanie zakupu skutkującego naliczeniem Partnerowi prowizji za polecenie.

Prowizja – Kwota naliczona Partnerowi przez JZS za pojedynczą konwersję przypisaną Partnerowi.

Wynagrodzenie – jest to suma prowizji przyznanych Partnerowi na zasadach opisanych w regulaminie.

Umowa – stosunek prawny pomiędzy JZS, a Partnerem powstający na podstawie niniejszego regulaminu

Regulamin – Niniejszy dokument stanowiący zestaw reguł i zasad współpracy w ramach Programu Partnerskiego JZS.

Postanowienia wstępne

 1. Program Partnerski ma na celu zwiększenie ilości zamówień na stronie JZS dzięki udostępnieniu przez Partnera powierzchni reklamowej na jego stronie internetowej i promowaniu strony JZS w innym miejscach Internetu.
 2. Partner otrzymuje możliwość promocji JZS na stronie, która jest jego własnością przy czym posiadanie własnej strony nie jest konieczne. Ma także prawo do promowania strony JZS za pośrednictwem innych kanałów takich jak fora dyskusyjne, media społecznościowe itp…. Wyjątek stanowi promocja za pośrednictwem kampanii Google Ads, która jest niedozwolona jeśli reklama zawiera bezpośredni link Partnera prowadzący do strony JZS.
 3. Partnerem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przystąpiła do programu partnerskiego JZS rejestrując się na stronie jak-zrobic-strone.pl
 4. Partner ma prawo do umieszczania kreacji reklamowych na swojej stronie jak również w innych miejscach pod warunkiem, że posiada stosowny tytuł prawny do takiego działania.
 5. Jakakolwiek strona internetowa na której zostanie umieszczona kreacja reklamowa JZS musi być dostępna publicznie, tak aby pracownicy JZS mogli w każdej chwili ją obejrzeć i zweryfikować.
 6. Program Partnerski dostępny jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 7. JZS zastrzega sobie prawo do zakończenia programu partnerskiego w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że Partnerzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o tym fakcie przynajmniej 30 dni wcześniej.

Zawarcie umowy – rozpoczęcie współpracy

 1. Zmieszczone na stronie JZS informacje na temat Programu Partnerskiego są zaproszeniem potencjalnych Partnerów do składania ofert w celu zawarcia umowy.
 2. Aby przystąpić do programu Partnerskiego JZS, każdy zainteresowany potencjalny Partner powinien wykonać następujące czynności:
  1. Przyszły Partner powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami na temat Programu Partnerskiego zawartymi na stronie jak-zrobic-strone.pl
  2. Przyszły Partner powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem w całości.
  3. Przyszły Partner powinien zarejestrować swoje zgłoszenie dotyczące uczestnictwa w Programie partnerskim na stronie jak-zrobic-strone.pl i zakceptować warunki niniejszego regulaminu
  4. Partner powinien wypełnić formularz zgłoszenia uczestnictwa w Programie Partnerskim z należyta starannością, zgodnie z prawdą
  5. Podając adres strony internetowej należącej do przyszłego Partnera, na której będą publikowane kreacje reklamowe Przyszły Partner powinien zadbać o to aby była:
   • Kompletna i wykonana w należyty sposób zarówno pod kątem merytorycznym jak i technicznym. Strona powinna wykorzystywać certyfikat SSL.
   • Strona powinna być utrzymywana na publicznie dostępnym serwerze www
   • Tematyka strony powinna dać się sprecyzować
   • Strona nie może naruszać jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu
   • Strona nie może naruszać praw osób trzecich, prawa polskiego, dobrych obyczajów i norm moralnych.
  6. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość strony
  7. Partner oraz zgłoszone przez niego strony podlegają weryfikacji przez JZS. Pomyślna weryfikacja skutkuje aktywacją konta w programie partnerskim. JZS ma prawo do odrzucenia wniosku o przystąpienie do programu partnerskiego jeśli uzna to za koniecznie lub jeśli zgłoszona strona prezentuje niską, wedle oceny JZS wartość.
  8. W przypadku pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia wniosku o przystąpienie do programu partnerskiego, JZS wysyła email do Partnera potwierdzający ten fakt.
  9. Przystąpienie do programu partnerskiego jest dobrowolne i nie wiąże się z wnoszeniem żadnych opłat przez Partnera. Podobnie przez cały okres trwania umowy Partner nie nie jest obciążany przez JZS jakimikolwiek kosztami z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim.
  10. Umowę każda ze stron może rozwiązać z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.
  11. Umowę Partner może rozwiązać natychmiast bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia aktywacji konta w Programie Partnerskim. Wystarczy wysłać oświadczenie z tym związane drogą elektroniczną na adres przed upływem wspomnianych 14 dni.
  12. Na czas trwania umowy JZS udostępnia Partnerowi Panel w którym może on śledzić statystyki związane z jego uczestnictwem w programie. Statystyki dotyczą ilości odwiedzin z jego polecenia oraz konwersji. W Panelu dostępne są także kreacje reklamowe, z których Partner ma prawo korzystać do promowania strony jak-zrobic-strone.pl i jej usług.

Wynagrodzenie Partnera

 1. Partner na zlecenie JZS zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy aktywnie promować stronę jak-zrobic-strone.pl poprzez umieszczanie w sieci dostępnych kreacji reklamowych oraz linków kierujących internautów na stronę jak-zrobic-strone.pl
 2. Partner może umieszczać linki na swojej stronie i innych stronach w Internecie. Wszelkie pozwolenia i zgody z tym związane obciążają Partnera.
 3. Partner otrzymuje wynagrodzenie za sprzedaż zainicjowaną przez umieszczoną przez niego w Internecie kreację reklamową.
 4. Użytkownik klikając w kreację reklamową na stronie Partnera lub w innym miejscu, gdzie Partner ją opublikował, zostanie przeniesiony na stronę jak-zrobic-strone.pl lub dowolną podstronę co jest uzależnione od indywidualnej konfiguracji linku przez Partnera.
 5. Użytkownik klikający i przechodzący na stronę za pośrednictwem kreacji reklamowej zostanie przypisany do Partnera przez okres ważności pliku cookie lub do momentu gdy użytkownik kliknie w inną reklamę (innego Partnera) albo gdy usunie ze swojego komputera plik cookies odpowiedzialny za przechowywanie danych identyfikujących Partnera w systemie Programu Partnerskiego.
 6. Czas ważności pliku cookies wynosi 30 dni
 7. Prowizja dla Partnera obliczana jest jako wartość procentowa od kwoty netto zrealizowanego zamówienia.
 8. Program Partnerski oferuje kilka progów prowizji uzależnionych od ilości poleceń kończących się zakupami.
  • Próg początkowy wynosi 20% i obowiązuje do momentu pozyskania 50 referencji zakończonych zakupami (konwersji).
  • Po przekroczeniu 50 konwersji Partner otrzymuje wyższy status i tym samym jego prowizje za kolejne konwersje wzrastają do 25%
  • Prowizja na poziomie 30% zaczyna się po przekroczeniu 100 konwersji
  • Prowizja na poziomie 35% zaczyna się po przekroczeniu 200 konwersji
  • Najwyższy próg 40% Partner otrzymuje po wygenerowaniu 400 konwersji.
 9. Partner ma możliwość kontrolowania stanu skumulowanych środków w ramach programu partnerskiego bezpośrednio w panelu programu.
 10. Partner może wykorzystać zgromadzone w programie Partnerskim środki do zakupu lub odnowienia dowolnej usługi na stronie jak-zrobic-strone.pl.
 11. Partner może zlecić wypłatę zgromadzonych środków na wskazane konto bankowe jeśli suma zgromadzonych środków jest większa niż 200 zł.
 12. Warunkiem wypłaty na konto bankowe są:
  • Wystawienie i przesłanie faktury VAT przez Partnera jeśli prowadzi on działalność gospodarczą. W takiej sytuacji Partner jeśli jest czynnym płatnikiem VAT doliczy do kwoty wynikającej z Programu Partnerskiego podatek VAT w wysokości 23%
  • W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej JZS przekaże Partnerowi oraz właściwemu dla miejsca zamieszkania Partnera urzędowi skarbowemu informację o wysokości przychodów PIT-8C. Partner otrzymuje wynagrodzenie kwalifikowane jako przychód z pozostałych źródeł w rozumieniu prawa podatkowego. Partner jest zobowiązany do rozliczenia podatku za otrzymane wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 13. Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu do 10 dnia danego miesiąca. W przypadku faktur VAT faktura powinna być wystawiona z 7 dniowym terminem płatności.
 14. Usługi za które Partner otrzymuje wynagrodzenie to:
  • Pakiety webSTART, webFIRMA, webBIZNES
  • Szkolenie onLine – WordPress Podstawy
  • Konsultacje onLine
 15. JZS zastrzega sobie prawo do ustalania indywidualnych prowizji dla wybranych produktów lub usług o czym Partner zostanie powiadomiony droga elektroniczną na 7 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany.
 16. JZS zastrzega sobie prawo dodania nowych lub usunięcia istniejących usług z oferty. W przypadku usunięcia usług Partner zostanie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty email przynajmniej 7 dni wcześniej.

Ograniczenia

 1. JZS zastrzega sobie prawo do monitorowania stron na których Partner publikuje kreacje reklamowe oraz do natychmiastowego zerwania umowy w sytuacjach gdy:
  • Partner stosuje niedozwolone lub nieetyczne formy promocji strony JZS, np.:
   • Rozsyła masowe informacje rozumiane jako SPAM do osób, które nie wyraziły na to zgody
   • Umieszcza kreacje reklamowe lub linki do JZS na stronach, które:
    • Prowadzą politykę wymuszania kliknięć w linki
    • Naruszają obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich
    • Naruszają normy moralne i przyjęte dobre obyczaje
    • Wprowadzają użytkowników w błąd
    • Działają z sposób złośliwy i szkodliwy dla jakiegokolwiek podmiotu lub osoby.
   • Umieszcza link prowadzący do JZS z identyfikatorem Partnera w kampaniach reklamowych Google Ads. W przypadku wykrycia takiej działalności konto Partnera zostanie natychmiast usunięte, a zgromadzone na nim środki przepadają.
 2. W przypadku działań wymienionych w pkt. 1 prowizje nie będą naliczane lub zostaną cofnięte.

Reklamacje

 1. Partner może złożyć pisemne zastrzeżenia jako reklamację co do zgodności przebiegu współpracy w ramach Programu Partnerskiego z niniejszym regulaminem
 2. Reklamacje należy wysyłać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej
 3. JZS zobowiązuje się do rozpatrzenia przesłanej reklamacji w ciągu 14 dni
 4. Odpowiedź zostanie przesłana na adres email Partnera za pośrednictwem którego reklamacja została złożona.

Postanowienia końcowe

 1. JZS zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Partnera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Partner ma prawo wglądu w swoje dane, ich modyfikację, a także usunięcie. Usunięcie danych jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa cywilnego lub inne właściwe.
 4. JZS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i warunkach uczestnictwa w Programie Partnerskim. Zmiany będą obowiązywały nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od ich opublikowania na stronie internetowej jak-zrobic-strone.pl. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień regulaminu Partner może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w nim i usunąć konto.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej jak-zrobic-strone.pl
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on twitter
Udostępnij na Twitterze

Co nowego na blogu?

Ta strona używa plików cookies aby zapewnić Ci najlepszą jakość korzystania tej witryny. Zgadzając się, akceptujesz użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką.

Przewiń do góry
Zagraj i Wygraj kurs online lub MEGA PAKIET!

Zdobywaj punkty i odbierz praktyczne nagrody w postaci wybranego kursu online, np. budowy strony, sklepu czy SEO lub dostęp do WSZYSTKICH KURSÓW!